Ελευθερία ή θάνατος!
Региони в Гърция
Континенталната част на Гърция се състои от следните региони: Централна Гърция, Пелопонес, Тесалия, Епир, Македония и Тракия.


Централна Гърция като географско понятие се отнася за континенталната част на новообявената държава Гърция. На юг от Централна Гърция се намира Пелопонес, на север – Тесалия и Епир.

Пелопонес е най-популярният регион на Гърция. Той е разположен в южната част на Гърция и прилича на остров, свързан към континента посредством два моста – мостът при Коринтския канал и кабелния мост на Рио Антирио. Вътрешността на Пелопонес е разделена на секции от високи планини и включва плодородни полета и хълмисти области. В Пелопонес са градовете Патра и Коринт.

Тесалия е известна като житницата на Гърция. Двете низини около Лариса и Трикала образуват плодородното Тесалийско поле - най-голямата равнина в Гърция, заобиколена от пръстен планини. Основният път от Македония към Централна Гърция и Пелопонес минава покрай река Пенеос, между планините Олимп и Оса.

  

Епир е планинска област. На изток от Тесалия го отделя планината Пинд, която е продължение на Динарската верига. Като цяло релефа на Епир не се различава от този на съседна Албания на север, и на далматинското крайбрежие по Адриатика.  Реките извиращи от Пинд, и вливащи се в Йонийско море, са къси, бързи и неплавателни, като образуват долинки и каньони. Епир включва градовете Игуменица и Йоанина.

Македония е  разположена около втория по големина в Гърция Солун (Тесалоники) и представлява най-големият по площ и втори по население район на Гърция. Заедно със Западна Тракия влиза в Северна Гърция.

Източна Македония и Тракия  включва македонските номи Драма и Кавала, както и тракийските Ксанти, Родопи и Еврос. Център на областта е град Комотини. Тази административна единица почти съвпада с историкогеографската област Беломорие, която обхваща Беломорска Тракия и частта от Македония между Струма и Места

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.