Ελευθερία ή θάνατος!
Древна Гърция била съставена от стотици отделни градове държави. Някои били не по-големи от селца, докато други били големи градове като например Спарта и Атина. Тези градове държави се наричат полиси. Законите, обичаите и владетелите им се различавали, а често някои полиси водели и войни помежду си въпреки общия си гръцки произход. Заради нуждата от земи някои полиси колонизирали други части на Средиземноморието между VIII и VI век пр.н.е., като разширявали не толкова територията на Древна Гърция, а разпространението на древногръцката култура и цивилизация в античността сред всички народи, живели в близост до бреговете на топлите морета.

Атина

Полиси

От VI в. пр.н.е. Атина била управлявана от демократична система (от народа), в която всички граждани имали право на глас. През V в.пр.е. благодарение на силния си флот, Атина владеела морска империя в Егейско море и 250-хилядното ѝ население се радвало на златен век на изкуството и културата. Атиняните ознаменували победата си над персите, като построили огромна крепост — АкрополаПартенонът (447-432 г.пр. Хр.), посветен на богинята Атина, е най-значимият храм в Акропола. Също така в града се развивало театралното изкуство и поезията. Атина имала и множество търговски колонии, затова се радвала на голямо богатство. Преди да бъде основана Александрия, Атина била столицата на науката в гръцкия свят.


Спарта

Полиси
Животът в Спарта бил подчинен на строга дисциплина и изпълнен с лишения. Момчетата и момичетата се обучавали в боеве, издръжливост и спорт, а всички младежи били длъжни да постъпят във войската. След като помогнали на Атина да победи персите през 480 г.пр.е., спартанците я завладели в Пелопонеската война (431-404 г.пр.н.е.) и наложили господството си над цяла Гърция. Спарта притежавала и най-могъщата войска в Европа. Животът на спартанците изцяло бил свързан с войната затова те са умели пълководци. Гръцките градове са опасани с крепостни стени, само Спарта не е оградена. Това показва колко много спартанците разчитат наармията си.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.