Ελευθερία ή θάνατος!

Икономика на Гърция 2014

$92 152 458 442
Брутен Вътрешен Продукт (БВП) за тази година
(по паритета на покупателната способност)
$8 285
БВП за тази година на глава от населението (annual $25 766)
$567 674 767
БВП за днес
$51
БВП за днес на глава от населението
$476 144 029 070
Държавен дълг
$42 806
Държавен дълг на глава от населението
$2 758 553 270
Държавен дълг за тази година
$0.97976
Държавен дълг за днес
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.