Ελευθερία ή θάνατος!
Население - 10 570 000 жители. 
Гъстота - 80.1 жит на кв. км. 
Естествен прираст 2.5.
Средна продължителност на живота - мъже - 76 г., жени - 81 г. 
Етнически състав - гърци - 95.6 %, каракачани - 0.1 %, българи - 1.8 %, турци - 0.9 %, аромъни - 0.6 %, албанци - 0.6 %, други - 0.4 %. 
Официален език - гръцки. 
Конфесионален състав - християни - 97.5 % (от тях православни - 97.3 %, старостилци - 2.3 %, други - 0.4 %), мюсюлмани (сунити) - 1.3 %, други - 1.2 %. 
Извън страната живеят около 2 млн. гърци, главно в САЩ, Турция, Русия, Австралия, Украйна. Градско население - 68 %. Българите-християни живеят в районите на Костур, Лерин и Воден, а българите-мюсюлмани - в Родопите. 
Столица - Атина (3 520 хил. ж., заедно с Пирея). 
По-големи градове - Солун (800 хил. ж.), Патри (150 хил. ж.), Лариса (120 хил. ж.), Ираклион (120 хил. ж.).
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.